Logo

Шүүх хуралдааны статистик

(2020-01-01 - 2020-10-27)
Төлөв Нийт
Шүүх хуралдаан зарласан 1652
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна 5
Шүүх хуралдаан үргэлжилж байна 14
Шүүх хуралдаан завсарласан 16
Шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөж байна 6
Шүүх хуралдаан дууссан 1232

Шүүх хуралдааны хойшилсон үндэслэл

(2020-01-01 - 2020-10-27)
Хэнээс Хойшилсон шалтгаан Нийт
Шүүгчдэгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
Бусад оролцогч ирээгүй
Шүүгчдэгч ирээгүй
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
41
Прокурор Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Улсын яллагч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Улсын яллагч солигдсон,хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
Улсын яллагч шүүх хуралдаан давхацсан
Бусад оролцогч ирээгүй
13
Өмгөөлөгч Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Хохирогч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Бусад оролцогч ирээгүй
Гэрч ирээгүй
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
80
Нэхэмжлэгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргасан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
97
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргасан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Гэрч ирээгүй
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн ихэсгэсэн, өөрчилсөн шаардлагыг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
74
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргасан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч өвчтэй
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн ихэсгэсэн, өөрчилсөн шаардлагыг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
35
Хариуцагч Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Өмгөөлөгч өвчтэй
Хариуцагч солигдож, эсхүл нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох болсон
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
84
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Өмгөөлөгч өвчтэй
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Хариуцагч солигдож, эсхүл нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох болсон
Шинжээч ирээгүй
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
83
Хариуцагчийн өмгөөлөгч Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
14
Гуравдагч этгээд Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
10
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
10
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч өвчтэй
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5
Хүсэлт гаргагч Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Шинжээч томилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
4
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3
Гомдол гаргагч Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
1
Гомдол гаргагчийн өмгөөлөгч Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
1
Хохирогч Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Хохирогч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
Бусад оролцогч ирээгүй
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
8
Гэрч Гэрч ирээгүй
Гэрч ирээгүй
3
Шинжээч Шинжээч томилуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Шинжээч ирээгүй
Шинжээч ирээгүй
Бусад оролцогч ирээгүй
6
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
Бусад оролцогч ирээгүй
4
Шүүх Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Шинжээч томилуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
Бусад оролцогч ирээгүй
Бусад оролцогч ирээгүй
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
22
Зөрчилд холбогдогч Шүүгчдэгч ирээгүй
1